تیزر تبلیغاتی به پرداخت ملت کاری از شرکت تبلیغاتی سروش سیما